1.
Gubergrits NB, Byelyayeva NV, Klochkov AY, Lukashevich GM, Rakhmetova VS, Fomenko PG, Yurjeva AV, Yaroshenko LA. Modern concepts of sphincter of Oddi pancreatic dysfunction. BCP [Internet]. 19Feb.2019 [cited 19Oct.2021];42(1):30-5. Available from: https://vkp.org.ua/index.php/journal/article/view/141