[1]
N. B. Gubergrits, N. V. Byelyayeva, G. M. Lukashevich, P. G. Fomenko, E. V. Berezhnaya, and V. S. Rakhmetova, “Evidence-based pancreatology 2016–2017 (review of results of research on chronic pancreatitis)”, BCP, vol. 35, no. 2, pp. 5-10, Jun. 2017.