Gubergrits, N. B., Byelyayeva, N. V., Klochkov, A. Y., Lukashevich, G. M., Rakhmetova, V. S., Fomenko, P. G., Yurjeva, A. V. and Yaroshenko, L. A. (2019) “Modern concepts of sphincter of Oddi pancreatic dysfunction”, Herald of Pancreatic Club, 42(1), pp. 30-35. doi: 10.33149/vkp.2019.01.04.