Gubergrits, N. B., N. V. Byelyayeva, A. Y. Klochkov, G. M. Lukashevich, V. S. Rakhmetova, P. G. Fomenko, A. V. Yurjeva, and L. A. Yaroshenko. 2019. “Modern Concepts of Sphincter of Oddi Pancreatic Dysfunction”. Herald of Pancreatic Club 42 (1), 30-35. https://doi.org/10.33149/vkp.2019.01.04.