GUBERGRITS, N. B.; BYELYAYEVA, N. V.; LUKASHEVICH, G. M.; FOMENKO, P. G.; YURYEVA, A. V. Substantiation of using the ursodeoxycholic acid in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis. Herald of Pancreatic Club, v. 42, n. 1, p. 78-83, 19 fev. 2019.