GUBERGRITS, N. B.; BYELYAYEVA, N. V.; KLOCHKOV, A. Y.; LUKASHEVICH, G. M.; RAKHMETOVA, V. S.; FOMENKO, P. G.; YURJEVA, A. V.; YAROSHENKO, L. A. Modern concepts of sphincter of Oddi pancreatic dysfunction. Herald of Pancreatic Club, v. 42, n. 1, p. 30-35, 19 fev. 2019.