Gubergrits, N. B., Byelyayeva, N. V., Klochkov, A. Y., Lukashevich, G. M., Rakhmetova, V. S., Fomenko, P. G., Yurjeva, A. V., & Yaroshenko, L. A. (2019). Modern concepts of sphincter of Oddi pancreatic dysfunction. Herald of Pancreatic Club, 42(1), 30-35. https://doi.org/10.33149/vkp.2019.01.04