(1)
Gubergrits, N. B.; Byelyayeva, N. V.; Lukashevich, G. M.; Fomenko, P. G.; Berezhnaya, E. V.; Rakhmetova, V. S. Evidence-Based Pancreatology 2016–2017 (review of Results of Research on Chronic Pancreatitis). BCP 2017, 35, 5-10.