(1)
Gubergrits, N. B.; Lukashevich, G. M.; Byelyayeva, N. V.; Klochkov, A. Y. Pancreatic Cancer in the Light of Lev Tolstoy’s Mastery. BCP 2021, 2, 76-78.