(1)
Gubergrits, N. B.; Byelyayeva, N. V.; Lukashevich, G. M.; Fomenko, P. G.; Yuryeva, A. V.; Koval, E. N. Biliary Dyskinesia: Traditional and Modern Views. BCP 2019, 45, 71-76.