(1)
Gubergrits, N. B.; Byelyayeva, N. V.; Lukashevich, G. M.; Fomenko, P. G.; Yuryeva, A. V. Substantiation of Using the Ursodeoxycholic Acid in the Treatment of Non-Alcoholic Steatohepatitis. BCP 2019, 42, 78-83.