(1)
Gubergrits, N. B.; Byelyayeva, N. V.; Klochkov, A. Y.; Lukashevich, G. M.; Rakhmetova, V. S.; Fomenko, P. G.; Yurjeva, A. V.; Yaroshenko, L. A. Modern Concepts of Sphincter of Oddi Pancreatic Dysfunction. BCP 2019, 42, 30-35.