[1]
Gubergrits, N.B., Byelyayeva, N.V., Klochkov, A.Y., Lukashevich, G.M., Rakhmetova, V.S., Fomenko, P.G., Yurjeva, A.V. and Yaroshenko, L.A. 2019. Modern concepts of sphincter of Oddi pancreatic dysfunction. Herald of Pancreatic Club. 42, 1 (Feb. 2019), 30-35. DOI:https://doi.org/10.33149/vkp.2019.01.04.